LEO blogt 26 september 2020

Groningen, de (groene) energieprovincie

logo LEO

Onder de noemer Ledenpodium geven (nieuwe) leden een kijkje in hun werkveld en hun motivatie om aansluiting te zoeken bij Platform LEO.

Meer dan elders is in Groningen de eindigheid van de huidige energievoorziening voelbaar. De aardbevingsproblematiek heeft geleid tot het besluit om de gaskraan te sluiten. In de provincie zijn we vastberaden om andere manieren te zoeken om huizen en bedrijven te verwarmen en te voorzien van elektriciteit en grondstoffen. We vinden het belangrijk dat de lusten en lasten zo goed mogelijk worden verdeeld en dat de transitie betaalbaar is voor alle inwoners. Daarbij willen we de ruimtelijke kwaliteiten van onze provincie zoveel mogelijk behouden of zelfs vergroten.

Veel werkgelegenheid in onze provincie is direct of indirect gerelateerd aan de productie en het gebruik van fossiele energie. We zijn tenslotte al van oudsher een energieprovincie. Met het dichtdraaien van de gaskraan vallen deze banen weg, tenzij we met een alternatief komen. Dit is een van de redenen dat we al jaren inzetten op de groei van groene werkgelegenheid. Zo zien wij de groei van de groene waterstofketen niet alleen als belangrijk onderdeel van de energietransitie, maar ook als economische kans voor Groningen en Noord-Nederland en ook Nederland als geheel.


Een nieuw kader om gezamenlijk eigendom te realiseren

Ons streven is dat iedere inwoner van Groningen mee kan doen aan de energietransitie. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen bleek vorig jaar dat er draagvlak is voor de energietransitie bij de Groningers en dat ze graag betrokken worden bij de besluitvorming over projecten in hun omgeving. Meedenken over en lokaal eigendom van duurzame energieprojecten kunnen hieraan bijdragen. Draagvlak bij burgers en bedrijven is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de transitie.

In het Klimaatakkoord staat het streven dat 50 procent van alle nieuwe hernieuwbare energieproductie in 2030 in eigendom is van de lokale omgeving (burgers en bedrijven). Dit streven onderschrijven wij volledig. Tegelijk constateren we dat het huidige kader niet toereikend is om dit te realiseren. Er zijn dus nieuwe ideeën, producten, instrumenten, diensten en modellen nodig. Wij willen dat er instrumenten beschikbaar komen die recht doen aan participatie, draagvlak en eigenaarschap.

Van en met elkaar leren wat werkt

In het proces van de Regionale Energie Strategie werken we samen met gemeenten en waterschappen aan een breed gedragen werkwijze om handen en voeten te geven aan het streven uit het Klimaatakkoord in onze regio, op het gebied van energie en verduurzaming van de gebouwde omgeving. We zullen hierbij gaandeweg moeten leren wat werkt, ook van andere regio's. Ook gaan we onderzoeken op welke wijze we lokaal eigendom, participatie vorm kunnen geven en of voor- of meefinancieren daarin behulpzaam kan zijn.

Feit is dat de energietransitie steeds dichter bij inwoners komt. De transitie in de gebouwde omgeving heeft onder andere effect op hoe mensen hun huis verwarmen, hoe ze koken en hoe ze warm water gebruiken. Deze transitie dringt dus door tot achter de voordeur. Het is van belang dat inwoners in de transitie worden meegenomen en ook zelf het voortouw kunnen nemen. Zij moeten immers keuzes kunnen maken en daarbij ondersteund worden met kennis en expertise. Wij hopen via platform LEO nieuwe ideeën aangereikt te krijgen of misschien bedenken we ze samen!