LEO blogt 4 februari 2021

Energy Transition Lab wil energietransitie versnellen

logo LEO

Onder de noemer Ledenpodium geven (nieuwe) leden een kijkje in hun werkveld en hun motivatie om aansluiting te zoeken bij Platform LEO.

In april 2020 startte de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) van de TU Delft een laboratorium speciaal gericht op energietransitieonderzoek. Met de oprichting wil de faculteit een veilige omgeving bieden waar onderzoekers worden aangemoedigd om onderzoeksideeën te ontwikkelen die de status quo van energietransitieonderzoek en -praktijk ter discussie stellen.

Grenzen verleggen, disciplines vervagen

Energieonderzoekers aan de faculteit van TBM beschikken over een unieke set van vaardigheden, gecombineerd met een brede theoretische basis en een palet aan methodes. De combinatie van expertise in zowel kwalitatief als kwantitatief empirisch onderzoek naar de sociaal-institutionele dimensies van energietransitie en de uitstekende expertise op het gebied van modellering, biedt een sterke basis voor baanbrekend interdisciplinair onderzoek. TBM onderzoekers hebben de ambitie om wetenschappelijke excellentie te combineren met maatschappelijke relevantie; dit doen zij door nauwe samenwerking met maatschappelijke partners en door interdisciplinair onderzoek. Met deze onderzoeken verleggen zij samen met externe actoren (beleidsmakers, burgers en andere stakeholders) de bestaande grenzen.

Uitdagen en alternatieven bieden

De sterke samenwerking met beleidsmakers omvat niet alleen hulp bij het bereiken van (beleids)doelstellingen, maar ook een kritische reflectie op hun praktijken en aannames. In termen van onderzoek bouwt het Lab voort op mainstream onderzoeksparadigma's, maar met een scherpe blik op de onderliggende aannames van deze paradigma's. Verder ontwikkelt het Energy Lab alternatieve benaderingen om dominante theorieën en methoden uit te dagen hun veronderstellingen te heroverwegen.


Onze lopende projecten

Binnen het energietransitie lab voeren we op dit moment vijf ‘risicovolle’ projecten uit. Met risicovol bedoelen we dat ze outside the box zijn waardoor ze minder snel via gangbare onderzoeksfondsen zouden worden gefinancierd. Het eerste project beoogt om een agent-based model te bouwen om energiezekerheid van energiecommunities te modelleren. Het tweede project onderzoekt de invloed van complottheorieën op percepties van burgers op de energietransitie en probeert handreikingen te bieden om met complotdenkers in gesprek te gaan. Het derde project richt zich op de verduurzaming van de straatverlichting van de gemeente Delft. Het vierde project onderzoekt de rol van kritische metalen in de energietransitie en het laatste project bestudeert hoe bestuurders en stakeholders onder stress beslissingen nemen over de energietransitie.

Theorie en praktijk

Wij willen ervoor zorgen dat ons wetenschappelijk onderzoek zo relevant mogelijk is voor de praktijk. Platform LEO biedt een ideale omgeving om in de gaten te houden welke kennisvragen er zijn, zodat wij onze onderzoeksvragen kunnen aanscherpen en onze resultaten kunnen terugkoppelen naar de realiteit.

Meer informatie over het lab vind je op onze website: Energy Transition Lab (tudelft.nl)