LEO signaleert

logo LEO
Onder de noemers LEO leest en LEO kijkt vindt u hieronder zaken die ons opvielen in de media. Daarnaast publiceren wij van tijd tot tijd (gast)blogs onder de titel LEO blogt.
Toon
LEO blogt LEO kijkt LEO leest
LEO leest
30 oktober 2020

Hoe de buurt een warmtenet wilde en het initiatief verloor

Een somber gezicht bij de initiatiefnemer, kritische vragen van bewoners en een projectleider die excuses aanbiedt. De komst van een warmtenet in de Groningse wijk Paddepoel brengt tijdens een bewonersavond veel teweeg. Het gevoel van trots heeft plaatsgemaakt voor teleurstelling. [artikel in NRC]

LEO blogt
23 oktober 2020

Joint Fact Finding: wat is het en wat kun je ermee?

Complexe projecten met veel partijen – hoe realiseer je die succesvol? Er worden steeds weer nieuwe onderzoeks- en samenwerkingsvormen gezocht om de energietransitie te laten slagen. Voor het Joint Fact Finding team was ecologie de drijfveer hiervoor. Wat is een Joint Fact Finding en hoe pak je dat aan?

LEO blogt
29 september 2020

Waar zit de angst?

Ben je bang je baan te verliezen door de energietransitie, dan sta je niet te springen om veranderingen. Verwacht je flink te kunnen verdienen, dan doe je graag mee aan duurzame initiatieven. Je verwachting bepaalt je houding. Tijdens de Sectorbijeenkomst op 27 oktober deelt Jan Jacob van Dijk zijn visie hierop.

LEO blogt
26 september 2020

Groningen, de (groene) energieprovincie

De energietransitie komt steeds dichter bij de burger. Het heeft effect op hoe mensen hun huis verwarmen, hoe ze koken en warm water gebruiken. Zij moeten daarom worden meegenomen in de transitie en ook zelf het voortouw kunnen nemen. Platform LEO kan ons daarbij aan nieuwe ideeën helpen.

LEO blogt
12 september 2020

Duurzame energie als springplank

Duurzame energieontwikkeling is een dankbaar onderzoeksveld voor conflict-onderzoek. De intensivering van wind-op-land in 2011 en het energieakkoord van 2013 gaven een grote impuls aan nieuwe projecten en daarmee ook aan nieuwe spanningen. Public Mediation onderzoekt conflicten in het publieke domein en werkt aan oplossingen.

LEO blogt
27 augustus 2020

Duurzaam betekent ook betaalbaar

De Provincie Utrecht heeft vanouds een taak in ruimtelijke ordening; het afwegen van belangen die een claim op de beschikbare ruimte leggen. Daar is de energietransitie bij gekomen, die zowel letterlijk als figuurlijk haar ruimte opeist. De Provincie zet in op duurzaam én betaalbaar.

LEO blogt
24 augustus 2020

Het onmaken van het gemaakte

De energietransitie gaat over het onmaken van een verdere opwarming van de aarde. De ervaring leert dat dit niet iets is voor winstgedreven organisaties. De oplossing zal moeten komen van georganiseerde groepen van gemotiveerde individuen. Maak kennis met de Coöperatie Energie Samen!

LEO blogt
10 juli 2020

Werken in een verander(en)de wereld

Ik zit in de trein naar Den Haag, voor het eerst sinds de start van corona. Net als de trein gaat de tijd vooruit, en langzaam maar zeker keert het normale leven terug. Ik heb weer reistijd. Tijd om terug te kijken op de afgelopen maanden. Wat kan ik eigenlijk leren van mijn opgedane ervaringen?

LEO kijkt
28 mei 2020

“De coronacrisis is een generale repetitie voor de klimaatcrisis”

Politici luisteren nu naar de weten-schap, maar virologen krijgen meer aandacht dan klimaatwetenschappers. Hoe helpen we beleidsmakers om de lange termijn voor ogen te houden? In Buitenhof pleit David van Reybrouck voor een burgerberaad over het klimaat.

LEO leest
26 mei 2020

Burgerraadpleging ‘Kies voor Jelte’

Friese overheden willen de energie-voorziening in Fryslân verduurzamen en hierbij hun inwoners betrekken. Deze konden online aangeven hoe zij betrokken wilden worden. Ter ondersteuning liep een publieks-campagne met als boegbeeld een gezicht uit de nieuwe generatie: Jelte.

LEO blogt
22 april 2020

Recept voor succes: organisatie en structuur

‘Mijn kleinkinderen eten zelfs de boerenkool die ik ze voorschotel. Als ik het maar goed heb overlegd.’ Een smakelijk diner dat is afgestemd op het hele gezelschap: het heeft wel iets weg van een project.

LEO blogt
27 maart 2020

LEO in tijden van Corona

Bijna heel Nederland probeert er al thuiswerkend het beste van te maken. Eén van de effecten van Corona en de quarantaine waar we nu in zitten is wel dat we meer reflecteren en creatiever worden. Tussen de ‘videocalls’ en huiswerkbegeleiding door doe ik dat ook.

LEO blogt
28 februari 2020

Wij, zij en de middengroep: omgaan met polarisatie

Denken in tegenstellingen lijkt steeds meer de norm te worden in ons land. Het redelijke midden komt in het gedrang. Met het Denkkader Polarisatie hoopt IenW dit te doorbreken.

LEO blogt
20 februari 2020

Participatie in de energietransitie: op zoek naar waar het schuurt

Geen energietransitie zonder burgerparticipatie. Maar hoe reëel zijn de verwachtingen daarbij? is participatie meer dan een mantra? En bedoelen we eigenlijk wel hetzelfde als we het over participatie hebben?

LEO blogt
12 februari 2020

De polder is dood: leve de polder!

Er heerst onrust in de polder. De ene groep na de andere schreeuwt om aandacht. Het gedeeld maatschappelijk belang lijkt het onderspit te delven. Een nieuw poldermodel is dringend nodig. Maar #hoedan?

LEO blogt
4 februari 2020

Weg van de grijzewittemannenparticipatie

Het is geen sinecure om een goede vorm te vinden voor burgerparticipatie: kleinschalige bijeenkomsten zijn niet altijd representatief. Gekscherend zijn het overwegend grijze, witte mannen die meedoen. Biedt Participatieve Waarde Evaluatie een oplossing?

LEO blogt
6 december 2019

Helpt klimaatactivisme de energietransitie?

Het klimaat vergt dringend actie. De overheid is een campagne gestart om mensen te helpen bij het maken van duurzame keuzes in en rond huis: “Iedereen doet wat!” De vraag is niet óf je iets kunt doen voor het klimaat, maar wát je kunt doen.

LEO leest
6 december 2019

Nu tijd investeren in RES levert straks winst op

In een opiniestuk in Trouw houden Marten van der Gaag, strategisch adviseur Platform LEO en Marc Rijnveld, directeur van Public Mediation, een pleidooi voor genoeg tijd om de bewoners te betrekken.

LEO blogt
25 oktober 2019

Onze verslechterde biodiversiteit

Het evenwicht is zoek. We moeten economie en ecologie weer in balans brengen, met groene verdienmodellen. Lees de dringende boodschap van Age Yska over onze biodiversiteit.

LEO blogt
23 juni 2019

Energietransitie moet acceptabel zijn voor ruime meerderheid

Hoe zorg je ervoor dat de (lokale) energietransitie voor het overgrote deel van de stakeholders acceptabel is? Bij veranderingen is het onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken.

LEO blogt
20 juni 2019

Hoe gaat het met LEO? Met LEO gaat het goed!

Onder de bezielende leiding van Zita en haar medewerkers is LEO gegroeid tot een volwaardig platform met deelnemers die elkaar steeds beter leren kennen, elkaar leren begrijpen, elkaar respecteren en elkaar in meerdere opzichten waarderen.

LEO blogt
19 juni 2019

Als je begint met een vraag...

Het proces starten met een vraag is het beste wat je kunt doen als omgevingsmanager. Het zet mensen aan het denken en creativiteit komt los. Maar bereid je wel goed voor op de mogelijke antwoorden.

LEO leest
12 juni 2019

Zijn drijvende zonneparken een goed idee?

Het consortium Zon op Water wil Nederland wereldwijd koploper maken in de aanleg van drijvende zonneparken. Wat zijn de voor- en nadelen van zonnepanelen op water?

LEO blogt
2 mei 2019

Windenergieprojecten op land: verduurzaming of acceptatie?

Windenergie op land is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen en het merendeel van de Nederlandse burgers is pro windenergie, zo blijkt uit meerdere onderzoeken. Toch is weerstand vanuit de lokale omgeving de grootste remmende factor in de ontwikkeling van windenergie op land.

LEO blogt
24 april 2019

Zonneparken als volgend strijdtoneel: rechtvaardigt de impact de mate van burgerparticipatie?

De windenergiesector heeft moeten leren om de samenleving inspraak te geven in het besluitvormingsproces en ontwerp van een windpark project. Tijd voor de zonne-energiesector om de lessen vanuit de windenergiesector over te nemen.

LEO blogt
9 april 2019

Procesparticipatie wettelijk verplichten: een slecht idee?

Onder de Omgevingswet wordt vroegtijdige procesparticipatie wettelijk verplicht. De vraag blijft echter: hoe? Hoe ziet de wetgever dit voor zich? Wat wordt er van wie verwacht? En wanneer is het goed genoeg? Moeten we procesparticipatie wel wettelijk verplichten?

LEO blogt
25 maart 2019

Gedeeld eigenaarschap bij grootschalige energieprojecten

Hernieuwbare energieprojecten door lokale initiatieven met coöperatief eigenaarschap dragen bij aan lokale acceptatie. Maar het ontbreekt lokale organisaties vaak aan kennis en middelen. Mogelijke oplossing: gedeeld eigenaarschap van hernieuwbare energieprojecten.

LEO blogt
28 februari 2019

Dient de omgevingsmanager het publieke belang?

Omwonenden krijgen binnen formele besluitvorming rond energieprojecten een steeds grotere rol. Logisch dat er vanuit de wetenschap veel aandacht is voor omwonenden. Maar wat vinden omgevingsmanagers er eigenlijk van? Zij organiseren tenslotte dit soort processen.

LEO blogt
13 februari 2019

Mijn feiten zijn beter dan jouw feiten!

Energieconflicten gaan niet (alleen) om verschillen in afweging van belangen. Voor- en tegenstanders gebruiken ook andere bronnen en informatie die leiden tot verschillende posities over zaken als veiligheid, milieu en gezondheid.

LEO blogt
28 januari 2019

Draagvlak creëren vraagt om een plan!

Hoe moet participatie eruitzien? Wat is het doel? Is de participatie gelukt als iedereen tevreden is met de uitkomst? Er is veel onduidelijkheid over de invulling van burgerparticipatie. Het Klimaatakkoord zegt er niks over en de Omgevingswet legt de verantwoordelijkheid voor de invulling bij de initiatiefnemers van grote projecten.

LEO kijkt
16 oktober 2018

Nieuwsuur: Klimaatcommissie pleit voor tempo en meer geld

De wereld moet meer doen om zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Er moet meer aandacht én geld komen voor klimaataanpassingen. Dat is de boodschap van een nieuwe internationale klimaatcommissie onder leiding van Ban Ki-moon.

LEO kijkt
24 september 2018

VPRO Tegenlicht – Voorbij de groene horizon

“Duurzaamheid uit plichts- of schuldgevoel en overheidsbeleid redt het niet. Je moet gewoon zorgen voor een beter ontwerp, dan wint het vanzelf.” De Deense architect Barke Ingels legt in de documentaire van Tegenlicht uit dat we in een constructief optimistische tijd leven.

LEO leest
13 augustus 2018

Windmolens in Limburg

Windmolens roepen weerstand op van omwonenden. Tenzij die omwonenden de windmolen bezitten. Het coöperatieve model met meerdere eigenaren is de toekomst, is in het Klimaatakkoord te lezen. In Limburg staat het lichtend voorbeeld.

LEO leest
2 mei 2018

Overvecht gasvrij

De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk loopt voorop in de strijd tegen het aardgas. Overvecht-Noord is haar proeftuin. Dat gaat de bewoners een beetje te snel. ‘Hoeveel gaat dit ons straks kosten?’

LEO leest
1 juni 2016

Rijnenburg Utrecht: stadsgesprekken over zon en wind

In de polder Rijnenburg worden tot 2030 geen woningen gebouwd. Het gebied is aangewezen als zoekgebied voor windmolens. Via stadsgesprekken betrekt de gemeente bewoners bij de plannen om Utrecht klimaatneutraal te maken.

LEO leest
1 januari 2016

Dealcrafting & tools voor participatie

In opdracht van het ministerie van EZ heeft de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines het burgerparticipatieproces in beeld gebracht. Dit om te komen tot een toolkit.