LEO leest 1 januari 2016

Dealcrafting & tools voor participatie

logo LEO

In het kader van het opzetten van een toolkit burgerparticipatie (een opdracht van het ministerie van Economische Zaken aan de NLVOW, Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines) wordt het complete proces in beeld gebracht, inclusief de ervaring met de hoe en wanneer te nemen stappen. Tevens wordt de ervaring over wat wel en niet te doen (handelen, tips en tricks) opgetekend. Hieruit voortvloeiend zijn twee elementen relevant:

1. Het absolute begin van het betrekken van de maatschappij bij het zoeken en bepalen van oplossingen voor een bepaalde doelstelling of probleem

Biedt de huidige maatschappelijke structuren voldoende ingangen/mogelijkheden om een goed participatie proces te kunnen starten? Eén van de uitgangspunten is: eerst commitment, dan acceptatie. Hiertoe zou het verstandig zijn om een gemeentelijk (of regionaal) energieakkoord op te stellen samen met de lokale samenleving, om van daaruit vervolgstappen te zetten richting concrete projecten. Maar wie vormen dan die lokale samenleving? Hoe betrek je die effectief? Tip: de al bestaande algemene Toolkit Burgerparticipatie van PON, Brabant, met praktijkvoorbeelden en instrumenten voor burgerparticipatie-projecten van verschillende aard en omvang.

2. De omgevingsraad

De omgevingsraad maakt opgang als dialoogtafel tijdens windenergieprojecten. De rol van de raad is echter nog lang niet uitgekristalliseerd. Voor wie werkt de omgevingsraad? Wie nemen deel, in welke fase start de raad en zijn er voorwaarden vooraf te stellen? Is de omgevingsraad eindig of is het een blijvend onderdeel van een windpark?